Regulamin

Serwis energia-taniej.pl jest platformą internetową stworzoną w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu optymalizacji rozliczenia energii elektrycznej w oparciu o powszechnie dostępne taryfy wybranych spółek energetycznych, w szczególności taryf dystrybucyjnych, działającą na podstawie niniejszego Regulaminu w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Innpact sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu należącego do Innpact sp. z o.o. udostępnia Użytkownikom w okresie promocji bezpłatnie zasoby Serwisu i umożliwia wybór najkorzystniejszego sposobu rozliczenia za energię elektryczną dla Użytkownika w oparciu o publicznie dostępne dane o taryfach energii elektrycznej, dane udostępnione przez użytkownika oraz o algorytmy optymalizacyjne bazujące na najlepszej wiedzy i doświadczeniu Innpact sp. z o.o.

§ 1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie:

 1. Innpact sp. z o.o. lub Usługodawca – Innpact sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław, NIP 894 296 03 94, REGON 020859630, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna pod numerem KRS 0000319762
 2. Innpact sp. z o.o. lub Administrator – podmiot zajmujący się zarządzaniem Serwisem i utrzymaniem jego sprawnego działania, będący jednocześnie właścicielem domeny znajdującej się pod adresem: energia-taniej.pl, tj. Innpact sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające z zasobów i usług udostępnionych w Serwisie
 4. Serwis - portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: http://www.energia-taniej.pl. Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z udostępnionych zasobów Serwisu dotyczących rynku energii, a także świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną, w tym zawarcie umów zakupu energii elektrycznej.
 5. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.
 6. Usługi – umożliwienie Użytkownikowi wybór najkorzystniejszego dla niego sposobu rozliczenia za energię elektryczną, w tym w szczególności za dystrybucję energii w ramach obowiązujących go taryf dystrybucyjnych za pomocą Serwisu i dokonywania ewentualnych płatności za Usługę przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.
 7. Sprzedawca energii – podmiot prowadzący działalność polegającą na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności świadczący usługi kompleksowe dla odbiorców energii elektrycznej.
 8. OSD lub Dystrybutor energii– podmiot prowadzący działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 9. Usługa kompleksowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę energii jednocześnie na dostawę (sprzedaż) jak i dystrybucję energii elektrycznej (w imieniu OSD)
 10. Umowa kompleksowa lub umowa na świadczenie usługi kompleksowej– Umowa określająca zasady rozliczenia Usługi kompleksowej
 11. Umowa na zakup energii– umowa określająca zasady rozliczenia wyłącznie zakupu energii elektrycznej
 12. URE -Urząd Regulacji Energetyki – instytucja państwa odpowiedzialna za zarządzanie rynkiem energii i paliw w Polsce.
 13. Umowa na dystrybucję – umowa określająca zasady rozliczenia wyłącznie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznej. Zasady rozliczenia za dystrybucję każdorazowo określa taryfa OSD zatwierdzana przez URE
 14. Odbiorca – Użytkownik będący odbiorcą energii elektrycznej rozliczany w taryfie G (odbiorca indywidualny), w szczególności w umowie kompleksowej
 15. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 16. Taryfa– ogólne, publicznie znane zasady rozliczenia odbiorców za zakup lub dystrybucję energii. W wypadku odbiorców indywidualnych (grupa taryfowa G) obie taryfy każdorazowo zatwierdzane są przez URE
 17. Okres promocji – okres trwający od 1.01.2017 do 1.10.2017 w którym nie pobiera się opłat za korzystanie z serwisu
 18. Raport optymalizacyjny- raport wynikowy dostarczany w ramach Usługi zawierającą analizę danych wejściowych, optymalizację zasad rozliczenia za energię elektryczną, rekomendacje oraz opis dalszych działań, zmierzających do uzyskania oszczędności przez Użytkownika wysyłany na dres e-mail Użytkownika określony w formularzu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania portalu internetowego energia-taniej.pl znajdującego się pod adresem internetowym http://www.energia-taniej.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy jako podmiotu świadczącego Usługi za pośrednictwem Serwisu.
 3. Niniejszy serwis przeznaczony jest do świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług polegających na przeprowadzaniu optymalizacji kosztów energii elektrycznej, dostarczanej w ramach zawartej umowy kompleksowej lub umowy na zakup energii i umowy na dystrybucję.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania, przez co zawiera on z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Serwis nie gromadzi danych osobowych w rozumieniu Uodo lub gromadzi je wyłącznie w celach określonych w art. 43 ust.8. Niezależnie każdy Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności lub w zakresie i na zasadach określonych w art. 23 Uodo.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U z 2014 r. poz. 827) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy
o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin, w tym Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranej przez Innpact sp. z o.o. z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług udostępnionych w Serwisie dostępnych pod adresem www.energia-taniej.pl musi być poprzedzone pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, co wiąże się z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa
 3. Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa opisana w § 5 ust. 2 wykonywana jest natychmiast po dokonaniu zapłaty za nią. Z tego względu Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni wskazane w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. z 2014 r., poz. 827). W wypadkach opóźnienia spowodowanego awarią systemu bądź innymi czynnikami, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do czasu jej wykonania przez Usługodawcę.

§ 4. Porozumiewanie się Usługodawcy z Użytkownikiem

 1. Porozumiewanie się pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w zakresie świadczonych Usług następuje:
  1. poprzez umieszczanie za pośrednictwem strony internetowej www.energia-taniej.pl komunikatów kierowanych przez Usługodawcę do Użytkowników;
  2. za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail oraz następującego adresu e-mail Administratora: admin@energia-taniej.pl lub adresu e-mail Usługodawcy:kontakt@energia-taniej.pl
 2. Ponadto, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:
  1. kierując pismo na adres korespondencyjny Innpact sp. z o.o.: Muchoborska 14, 54-424 Wrocław
  2. wyrażając taką wolę poprzez zaznaczenie prośby o kontakt ze strony Usługodawcy
  3. osobiście w siedzibie Usługodawcy, pod adresem wskazanym w punkcie a.
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 2, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:
  1. poprzez wysłanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję na adres nadawcy,
  2. osobiście przez swojego przedstawiciela,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

§ 5. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone przez cały czas, tj. przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku kontaktu e-mail w dni robocze od 8:00 do 16:00
 2. Korzystanie z Serwisu, z wyłączeniem Usługi premium, jest bezpłatne
 3. Usługa wskazana w ust. 2 polega na zarekomendowaniu wyboru taryfy powodującej optymalizację ceny energii elektrycznej w ramach umów zawartych z danym sprzedawcą energii i OSD.
 4. W przypadku zawarcia Umowy zakupu lub/i dostarczania energii elektrycznej za pośrednictwem Użytkownik ponosi koszt zakupu lub/i dostarczania energii, zgodnie z przyjętą przez niego umową na zakup energii.
 5. W prawidłowym działaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu.
 6. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Innpact sp. z o.o. ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 9. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm etycznych i moralnych.
 13. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią Polityki Prywatności.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca oświadcza, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Usługodawcy, Administratora i innych podmiotów.
 3. Prawa autorskie do zasobów publikowanych w Serwisie należą do Administratora.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do niewykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści poza zakresem własnego użytku osobistego. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§ 7. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 11, Firefox w wersji co najmniej 37.0, Chrome w wersji co najmniej 42.0,
  2. włączona obsługa Cookies i JavaScript
  3. minimalna rozdzielczość monitora 1024×768.
 2. Dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowane za pomocą klucza o długości 256 bitów opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2.
 3. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, po uzyskaniu jego akceptacji, wprowadzane są pliki Cookies.

§ 8. Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za podanie przez Użytkownika, w Serwisie pod adresem www.energia-taniej.pl niezgodnych ze stanem faktycznym, niepełnych i nieprawidłowych danych, wobec braku możliwości ich weryfikacji. Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do optymalizacji przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 3. Usługodawca bez względu na przyczynę ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości kosztów Usługi poniesionych przez Użytkownika. Zwrot kosztów Usługi następuje wyłączenie w sytuacji gdy Użytkownik udowodni, że przeprowadzone przez niego działania w oparciu o wykonaną za pomocą Usługi optymalizację przyniosły oszczędności w skali roku mniejsze niż koszt Usługi. Ewentualnemu zwrotowi podlega różnica pomiędzy kosztem Usługi a rzeczywistymi oszczędnościami, lecz nie więcej niż koszt Usługi poniesiony przez Użytkownika, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika niezgodne z udzielonymi rekomendacjami. Zwrot następuje wyłącznie na wniosek Użytkownika.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca, ani Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
 5. W przypadku poniesienia przez Usługodawcę szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych logowania (loginu i hasła) osobom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się chronić wskazane dane przed dostępem osób trzecich, których działania mogłyby doprowadzić do jakichkolwiek szkód po jego lub Usługodawcy stronie.
 7. Użytkownik nie może korzystać z konta innego użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w następstwie naruszenia wskazanego zakazu.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:serwis@energia-taniej.pl
 2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd dla Usługodawcy.
 3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.

§ 11. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wszedł w życie z dniem 24.05.2018
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od poinformowania Użytkowników o ich wprowadzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o zmianach nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu nie może naruszać żadnych praw nabytych przez użytkownika na podstawie wcześniejszego brzmienia Regulaminu.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, dostępnego pod adresem: http://www.energia-taniej.pl/regulamin. Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, a także funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 1. Definicje

Użyte w treści Polityki Prywatności następujące określenia oznaczają:

 1. Właściciel serwisu energia-taniej.pl – Innpact sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław, NIP 894 296 03 94, REGON 020859630, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna pod numerem KRS 0000319762
 2. Administrator danych osobowych - zgodnie z art. 7 pkt. 4 Uodo organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 Uodo, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Innpact sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Muchoborska 14
 3. Usługodawcy – Właściciel serwisu Innpact sp. z o.o. z siedzibą w we Wrocławiu ul. Muchoborska 14
 4. Użytkownik – podmiot, o którym mowa w §1 ust. 3 „Regulaminu serwisu www.energia-taniej.pl” lub podmiot, o którym mowa w §1 ust. 1 lit. f „Regulaminu forum www.energia-taniej.pl”.
 5. Serwis - portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym: http://www.energia-taniej.pl będący platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, o których mowa w „Regulaminie serwisu energia-taniej”
 6. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 8. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 9. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 10. Cookies – pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku komputera Użytkownika, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez z góry zdefiniowany czas (Użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia), a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu korzystania z Serwisu.

§ 2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami RODO, Ustawy o ochronie danych oraz rozdziału 4 Uśude, po wyrażeniu zgody przez Użytkownik lub po poinformowaniu użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych na innej podstawie niż zgoda.
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu wyłącznie wystawienia dokumentu rozliczeniowego (faktury) lub przesłania wyników przetwarzania zamówionych przez użytkownika danych
 3. Administrator przetwarza w imieniu własnym jedynie takie dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego podane i które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 4. Administrator danych osobowych może na podstawie umowy, zgodnie z art. 31 ust. 1 Udo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w szczególności Usługodawcy.
 5. Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie przez niego z niektórych funkcji Serwisu
 7. Dane osobowe Użytkownika udostępniane i przetwarzane są jedynie przez Usługodawcę oraz Partnerów, którym Użytkownik udzielił zgody na udostępnienie danych osobowych
 8. Użytkownik ma prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  5. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 9. Aby skorzystać z prawa wynikających z postanowienia ust. 8 należy wysłać wiadomość na adres podany w postanowieniu § 4 Regulaminu.
 10. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług.

§ 3. Informacja handlowa

 1. Za zgodą Użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mail będzie mu przesyłana informacja handlowa w rozumieniu art. 9 Uśude.
 2. Powyższa informacja handlowa może pochodzić od Usługodawców lub od Partnerów i może ona dotyczyć zarówno usług świadczonych przez Usługodawców, jak również usług oraz towarów oferowanych przez Partnerów. Warunkiem otrzymania informacji handlowej od Partnerów jest udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów oraz na otrzymywanie informacji od nich. Użytkownik Zgadza się na otrzymywanie przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Partnerów wskazanych w § 1 ust,. 3a niniejszej polityki.

Pliki Cookies

 1. Serwis używa plików cookies.
 2. Pliki cookies są plikami informatycznymi małej objętości instalowanymi i przechowywanymi na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu przegląda strony internetowe. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi (w trakcie przeglądania której doszło do instalacji pliku), czas przechowywania pliku na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu korzysta z Internetu, jak również przypadkowy (losowo wygenerowany) niepowtarzalny numer.
 3. Przeglądarki internetowe zazwyczaj skonfigurowane są w taki sposób, że automatycznie zezwalają one na instalację i przechowywanie plików cookies na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu korzysta z Internetu. Użytkownik przeglądarki może wedle swego uznania zmienić te ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, np. w taki sposób, że instalacja plików cookies będzie wymagała każdorazowo zgody użytkownika przeglądarki albo że użytkownik przeglądarki będzie każdorazowo informowany o instalacji plików cookies. Wyłączenie opcji automatycznej zgody na instalację i przechowywanie plików cookies na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Internetu, może utrudniać, a nawet uniemożliwiać korzystanie z Serwisu lub z niektórych funkcjonalności (skonkretyzowane przeznaczenie plików cookies opisane zostało w postanowieniach ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu). Sposób obsługi przeglądarek internetowych, w tym zmiana ustawień dotyczących instalacji i przechowywania plików cookies, opisany jest w instrukcjach posługiwania się tymi przeglądarkami.
 4. Serwis używa plików cookies sesyjnych oraz stałych, tj.:
  1. plików przechowywanych na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, w trakcie połączenia ze stroną Serwisu (pliki sesyjne);
  2. plików przechowywanych na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, przez czas zdefiniowany przez stronę internetową, z której pochodzą (pliki stałe).
 5. Serwis używa albo potencjalnie może używać plików cookies przechowywanych na urządzeniach, za pomocą których Użytkownicy korzystają z Serwisu, w następujących celach:
  1. uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
  2. bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu);
  3. tzw. utrzymania sesji - po zalogowaniu przejście przez Użytkownika do kolejnej zakładki (podstrony internetowej) Serwisu nie wymaga ponownego logowania;
  4. dostosowania zawartości strony głównej oraz zakładek (podstron internetowych) Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu (identyfikacja urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu) i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej;
  5. statystycznych (sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników).
 6. Postanowienia pkt 1 – 5 niniejszego paragrafu Regulaminu opracowano w oparciu o wzór zamieszczony na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/, do którego prawa autorskie przysługują IAB Polska.